Thu hút đầu tư

Phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

HUYỆN HOẰNG HOÁ ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Xác định, thu hút đầu tư là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hoằng Hoá đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.