tỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HỘI CCB XÃ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đăng lúc: 16:02:20 14/12/2022 (GMT+7)


HỘI CCB HOẰNG HÓA
               BCH HỘI CCB XÃ HOẰNG XUÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Hoằng Xuân, ngày 20 tháng11 năm 2022
                   
BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HỘI CCB XÃ NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
 
PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC 2022
 
I/ Đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác năm 2022
Tình hình chung
Năm 2022 sau khi Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027, gặp sự tác động của dịch bệnh COVID-19 lây lan ra diện rộng, cùng với thời tiết diễn biến khá phức tạp đã làm ảnh hưởng đối với sản xuất và chăn nuôi, sản xuất bao tiêu sản phẩm đầu ra thấp đã tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất, đi lại của nhân dân, trong đó có hội viên Hội CCB.
 Trước tình hình chung của đất nước và địa phương dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, Hội CCB đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB Huyện. BCH hội CCB xã Hoằng Xuân chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền động viên hội viên và nhân dân tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác hội năm 2022. Vận động hội viên và gia đình gương mẫu đi đầu thực hiện chủ chương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước.
Ngay từ đầu năm BCH Hội CCB đã tổ chức các phong trào thi đua CCB gương mẫu, tạo khí thế sôi nổi hoạt động công tác hội. Cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong toàn xã, hội CCB xã Hoằng Xuân đã thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2022, trong xây dựng thôn kiểu mẫu, đã đạt những kết quả sau.
II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2022
A- Thực hiện nhiệm vụ chính trị
1, Hội CCB tích cực trong phong trào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền phát huy dân chủ khối đại đoàn kết toàn dân, thiết thực góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn toàn xã. phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ nghị quyết đại hội CCB nhiệm kỳ 2022 – 2027, và NQ Đại hội Đảng Bộ xã Hoằng Xuân khóa I. Xã Hoằng Xuân phấn đấu xây dựng NTM nâng cao và xây dựng 3 thôn kiểu mẫu năm 2022, song song với công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Hội luôn xác định dù trong hoàn cảnh điều kiện nào CCB luôn là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia phòng, chống dịch, xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền vững mạnh, cương quyết đấu tranh với những phần tử sai trái, kích động gây mất trật tự, nắm trắc diễn biến ở cơ sở. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền để lãnh đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị an ninh, quốc phòng trên toàn xã. Hội phát động hội viên thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 36- NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ, các gia đình hội viên chấp hành tốt về an toàn trật tự xã hội. Tuyên truyền cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần vào sự ổn định tổ chức hoạt động công tác Hội.
2, Phong trào Hội CCB gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, nhân dân tham gia thực hiện nghiêm các chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào, các cuộc vận xây dựng văn hóa, an ninh quốc phòng, góp phần giữ vững và xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn kiểu mẫu gắn với việc xây dựng chi hội CCB kiểu mẫu, chi hội CCB thôn Nghĩa Hương , thôn Nga Phú 1 và thôn Nga Phú 2. Cán bộ hội viên và nhân dân đẩy mạnh công tác sản xuất, đưa cây màu có giá trị vào sản xuất, cơ cấu rau màu trái vụ đáp ứng thị trường có giá cao, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, tích cực sản xuất vụ đông cây màu ngắn ngày có giá trị, cùng nhân dân giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp thực hiện kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng Hóa.
Hội phối hợp đoàn thanh niên tuyên truyền giáo dục hội viên và vận động nhân dân, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. Động viên thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS tích cực tham gia khám tuyển. Nên trong năm 2022 đảm bảo số thanh niên khám sơ tuyển tại xã, đã hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ huyện giao.
Hội phối hợp với MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, hội Nông dân tuyên tuyền cán bộ hội viên tổ chức các môn thi VHVN, TDTT dịp 02/9/2022
 Hội phối hợp với ban công an tổ chức cho cán bộ hội viên triển khai chỉ thị 406 của Thủ Tướng chính phủ và các văn bản của UBND Huyện về cam kết không sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo, các chất nổ trong dịp tết vận động nhân dân cùng thực hiện. Kết quả trong dịp tết Nhâm Dần toàn xã an toàn, nhân dân đón xuân vui tươi lành mạnh, tiết kiệm.
Hội tích cực thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua ba không, nên trong năm bản thân hội viên và gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật không mắc tệ nạn xã hội. Đặc biệt Hội đã tham gia ký kết đến hội viên, tuyên truyền thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ những việc làm của hội đã góp phần giữ gìn trật tự an ninh trật tự an, toàn giao thông trên địa bàn toàn xã.
Hội đã quán triệt đến hội viên chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí XD nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy. Cán bộ hội viên phấn khởi gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cùng thực hiện đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, VSMT, đường điện sáng, cổng trào ở các thôn cụ thể 100% hội viên CCB đóng góp xây dựng cùng với thôn hoàn thành kế hoạch đề ra. Đảm nhiệm đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, bảo vệ dòng chảy kênh mương, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Đặc biệt hội tập trung chỉ đạo chi hội CCB thôn Nghĩa Hương, Nga Phú 1và Nga Phú 2 xây dựng chi hội kiểu mẫu gắn với việc thôn xây dựng thôn kiểu mẫu.
3, Tổ chức động viên CCB nêu cao ý trí tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp góp phần phát triển kinh tế XH của địa phương.
Hội xác định đoàn kết giúp nhau cho vay vốn làm kinh tế giảm nghèo, CLB, CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi là một chương trình công tác lớn, Thường xuyên của hội, gắn liền với nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cán bộ hội viên. Hội luôn chủ động đi sâu giáo dục, quán triệt động viên hội viên, bám sát Nghị Quyết của cấp ủy, chương trình phát triển kinh tế của UBND xã, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giám nghĩ, giám làm, vượt khó vươn lên làm giàu xóa nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp. 
B, Kết quả công tác xây dựng hội
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Với tinh thần “ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới” Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên không ngừng tuyên truyền phát huy “ bản chất truyền thống bồ đội cụ Hồ” giữ vững đoàn kết thống nhất về nhận thức trong hành động, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không hoang mang, dao động trước mọi khó khăn.
Từ kết quả tuyên truyền, giáo dục trong năm 2022 tình hình chính trị tư tưởng của toàn hội cơ bản ổn định, cùng với nhân dân trong xã tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đa số hội viên trong hội tích cực học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng nhân dân trong xã vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và phát triển hoàn thành nhiệm vụ của Hội cấp trên và NQ của Đảng bộ đề ra.
2. Công tác xây dựng về tổ chức hội
Năm 2022 thực hiện NQ của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và quán triệt nội dung thực hiện tốt 2 chương trình công tác trọng tâm về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và năng lực cán Bộ hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027” và phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp tham ra tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, thực hiện tốt quy chế, chế độ sinh hoạt, trong sinh hoạt hội đã quán triệt và triển khai nghị quyết cấp ủy kịp thời, kế hoạch công tác của chính quyền, ổn định tổ chức hội hoạt động có hiệu quả.
           Nắm bắt tình hình hoạt động của hội. Nhằm phát huy mặt mạnh, khắc phục những việc còn yếu kém, đặc biệt hội đã đẩy mạnh công tác hoạt động nghĩa tình đồng đội, luôn quan tâm đến công tác xây dựng quỹ hàng năm từ 100.000- 200.000đ/hội viên/năm, nhu chi hội CCB Nga Phú 1và chi hội Nghĩa Hương đạt 2.200.000đ/hội viên, chi hội Kênh Thôn đạt 2.000.000đ/ hội viên.Chi hội Mỹ Cầu đạt 1.800.000đ/hội viên, đến nay 100% hội viên có sổ tay theo dõi đóng quỹ hội, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã hội viên CCB và gia đình đã ủng hộ quỹ vì người nghèo quỹ phòng chống thiên tai đạt 100% thực hiện tốt giản cách xã hội để phòng chống dịch. Hội luôn quan tâm phối hợp với ban chỉ huy QS xã để giải quyết chế độ chính sách theo Chỉ thị 49 cho hơn 70 người tham gia dân công hỏa tuyến và một số chế độ có liên quan đến hội viên CCB.
Từ những việc làm trên tạo cho hội viên an tâm xây dựng hội một ngày vững mạnh, năm 2022 hội đã vận động và kết nạp vào hội 02 hội viên mới, năm 2022 từ trần 21 hội viên Hội đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội.
         3. Các mô hình, điển hình tiên tiến :
- Mô hình xóa nhà CCB xuống cấp dột nát vận động hội viên đóng góp mỗi năm được 12.200.000đồng nộp về huyện.
- Mô hình CCB phối hợp với hội Nông Dân cắt cỏ hành lang giao thông.
- Mô hình CCB phối hợp với Hội Phụ Nữ tuyên truyền các hộ dân cải tạo vườn hộ, mỗi hộ 02 thùng chứa rác thải rắn và rác thải hữu cơ, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện đưa rác thải ra khỏi địa phương.
- Mô hình CCB tích cực tham gia xây dựng cải tạo vườn tạp toàn xã xây dựng quy mô vườn mẫu.
- Mô hình chi hội CCB thôn Nga Phú 1 đảm nhận chăm sóc cây, duy trì hoạt động thể dục thể thao và vệ sinh khu nhà văn hóa thôn.
- Mô hình hàng cây CCB chi hội thôn Nghĩa Hương. chi hội thôn Hữu Khánh hàng cây hoa ban
4. Xây dựng chi hội kiểu mẫu, xây dựng quỹ hội.
- Năm 2022 Hội tập trung chỉ đạo 3 chi hội Nghĩa Hương, Nga Phú 1 và Nga Phú 2 xây dựng chi hội kiểu mẫu gắn với thôn xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2022.
- Xây dựng quỹ hội từ đầu năm mỗi hội viên đóng từ 100.000- 200.000đ/ năm đến nay bình quân quỹ hội trong toàn xã đạt 1450.000đ/ hội viên.
5. Hoạt động của câu lạc bộ và kết quả hoạt động.
- Câu lạc bộ VSMT hoạt động tham gia đầy đủ các đợt tổng VSMT do xã và hội phát động
- Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi hoạt động đi xuống, nguyên nhân do dịch bệnh chăn nuôi thu lỗ nhiều hộ bỏ chăn nuôi đi làm công ty.
- Mô hình câu lạc bộ quân nhân số lương hội viên ở các chi hội ít, tuổi trẻ đi làm kinh tế xa nhà chủ yếu họp mặt vào dịp cuối năm.
6. Kết quả Phong trào CCB với xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu cải tạo vườn hộ.
 Phong trào CCB trong xây dựng NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu:
- Chi hội CCB thôn Nghĩa Hương Nga Phú 1, Nga phú 2 phối hợp với các đoàn thể quyết vôi nhà văn hóa và tường rào.
- Chi hội CCB các thôn đảm nhận quét vôi nhà văn hóa và tường rào, quét vôi nhà văn hóa.
- Phong trào vì người nghèo «không để ai bị bỏ lại phía sau»
- Phong trào giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến 2030.
- Chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.
Từ những việc làm trên tạo cho hội viên an tâm xây dựng hội một ngày vững mạnh. Kết quả bình xét thi đua 2022
Toàn hội có : 95% hội viên đạt hội viên CCB gương mẫu.
                     60% hội viên đạt hội viên CCB gương mẫu xuất sắc.
                      95%   Gia đình Hội viên đạt gia đình hội viên văn hóa.
                     100% Chi hội đạt chi hội trong sạch vững mạnh.
                     60% Chi hội đạt chi hội trong sạch vững mạnh xuất sắc.
10/11 chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 01/11 chi hội HTNV
Trong đó có 5 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          III- Những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên chưa kịp thời, nội dung chưa sâu sắc, công tác thi đua chưa toàn diện, chưa sâu. Nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, của hội, vẫn có những hội viên chấp hành quy chế sinh hoạt hội chưa thường xuyên, tham ra sinh hoạt hội không đầy đủ
- Nguyên nhân yếu kém có cả khách quan, chủ quan. Song chủ yếu là do năng lực, trách nhiệm ở một số cán bộ hội chưa cao, thiếu năng động, khắc phục khó khăn để vươn lên trong công tác. Trong đó có phần kinh tế kinh phí hoạt động của hội và cán bộ chi hội còn quá thấp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác Hội.
PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
 I - Phương hướng mục tiêu chung.
 Năm 2023 ổn định tổ chức hội sau đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các thế hệ CCB gương mẫu phát huy “Bản chất truyền thống bội đội cụ Hồ” đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước xây dựng của địa phương, đơn vị, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã nổ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội XIII của Đảng và xây dựng quy chế hoạt động BCH, phân công phụ trách chi hội, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh, ổn định chính trị cơ sở, đưa nền kinh tế toàn xã nhà không ngừng phát triển, thực hiện tốt chương trình kê hoạch công tác của Huyện Hội đề ra năm 2023 và cả nhiệm kỳ.
 Đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ hội đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, chăm lo hoạt động tình nghĩa, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho hội viên Hội CCB.
1. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, việc làm mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, góp phấn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
2. Tuyên truyền sâu rộng mô hình câu lạc bộ “CCB bảo vệ môi trường, đảm bảo VS dòng chảy kênh mương.
3. Triển khai kế hoạch thực hiện NQ Đại hội, hội CCB Xã Hoằng Xuân lần thứ IX và Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.
II – Chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2023
Từ phương hướng mục tiêu chung hội đề ra những chỉ tiêu cụ thể năm 2023 và NQ đại hội CCB nhiệm kỳ 2022- 2027.
- 100% tổ chức hội và hội viên được học tập quán triệt nghị quyết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- 100% hội viên luôn đoàn kết thống nhất tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng.
- 95% hộ viên đạt hội viên gương mẫu. Trong đó gương mẫu xuất sắc là 65%, không có hội viên vi phạm pháp luật, kỷ luật, tệ nạn xã hội, 98% gia đình hội CCB đạt gia đình văn hóa.
- 100% chi hội đạt HTTNV, trong đó có 60% chi hội đạt HTSXNV.
- Từ BCH hội đến chi hội đổi mới nội dung sinh hoạt, giữ vũng nề nếp sinh hoạt, có đủ báo thông tin của Trung Ương hội, tỉnh hội .
- Xây dựng quỹ hội hàng năm từ 100.000đ – 200.000đ/ hội viên/năm, quỹ hội toàn xã phấn đấu đạt bình quân 1.600.000đ/hội viên.
- Thường xuyên giáo dục tuyên truyền truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
- Hội viên CCB và gia đình tích cực đóng góp xây dựng nâng cao các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu do Đảng và Chính quyền đề ra.
- Lập thành tích chào mừng Đại hội CCB lần thứ XII, kỷ niệm 33 năm thành lập Hội CCB và 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm quốc phòng toàn dân.
III. Một số giải pháp chính thực hiện các mục tiêu đề ra.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của mỗi hội viên, xây xựng mối đoàn kết thống nhất trong từng chi hội và trong toàn hội, đội ngũ BCH từ xã đến từng chi hội phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, làm động lực để hội viên noi theo.
- Ra sức học tập để nâng cao nhận thức, nhất là lĩnh vức phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, tuyên truyền vệ sinh môi trường, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Mỗi chi hội phải cụ thể hóa các mục tiêu của chi hội mình, đưa vào qui chế của hội các chỉ tiêu như: Tham gia sinh hoạt hội đầy đủ, hội viên và gia đình phải gương mẫu thực hiện các chủ chương chính sách của đảng- pháp luật của nhà Nước và các qui định của địa phương, quản lý quỹ hội và phát triển quỹ hội, làm sao để hội viên tham gia đầy đủ thiết tha với hội.
- Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương
Nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ, phòng trào công tác hội toàn diện đòi hỏi cán bộ, hội viên CCB phát huy thành tích đạt được, không ngừng nâng cao trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, quyết tâm vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
 
TM. BCH Hội CCB xã
Chủ tịch
 
 
 
Nguyễn Văn Vĩnh
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác