KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI PHỦ VÀNG LINH TỪ NĂM 2023 ( Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 03/3/Quý Mão)

Đăng lúc: 18:14:08 05/04/2023 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HOẰNG XUÂN
 

Số: 32/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                  Hoằng Xuân, ngày 04 tháng 4 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ HỘI PHỦ VÀNG LINH TỪ NĂM 2023
( Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 03/3/Quý Mão)
 
Căn cứ vào Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.
          Vào dịp 03/3 âm lịch hàng năm tổ chức Khánh đản cho Mẫu đã trở thành thông lệ của nhân dân trong xã, đây cũng là ngày hội xã nhà nói riêng và khách thập phương nói chung;
Để tiếp tục duy trì và phát huy giá trị lịch sử văn hóa tâm linh của Khu tâm linh Phủ Vàng Linh từ. UBND xã Hoằng Xuân xây dựng kế hoạch, chương trình nghi lễ tại Phủ Vàng như sau:
I - Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm thực hiện Nghị quyết 33 của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát huy văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kế thừa Nghị quyết TW5 khóa VIII về việc “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”.
- Phát huy giá trị lịch sử văn hóa, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của nhân dân trong xã, con em xa quê, khách thập phương, đồng thời góp phần phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn xã.
- Thông qua lễ hội truyền thống hàng năm nói chung và lễ hội tháng 3 nói riêng, nhằm hướng tới cho con người hướng thiện, hướng tới tâm linh tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương xã Hoằng Xuân luôn phát triển giàu mạnh, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vững chắc, các chính sách an sinh xã hội luôn được phát huy và quan tâm, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.
2. Yêu cầu: Các tổ chức, các ngành trên cơ sở kế hoạch này tổ chức thực hiện nghiêm túc, an toàn, không để dựa vào hoạt động lễ hội tổ chức các hình thức bói toán mê tín dị đoan, làm mất đi hình ảnh tốt đẹp hàng nghìn đời nay để lại, nơi văn hóa tâm linh hàng năm dân làng cầu an, cầu phúc. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
- Lễ hội phải được chuẩn bị chu đáo, thành kính, đảm bảo các thủ tục, nghi lễ trang nghiêm, trang trọng và an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức đón tiếp con em xa quê, khách thập phương và nhân dân địa phương chu đáo, trân trọng thể hiện lòng hiếu khách
- Các hoạt động chi tài chính phục vụ lễ hội phải theo kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm, với tinh thần tham gia lễ hội là trách nhiệm, là tấm lòng của nhân dân nói chung và cán bộ nói riêng.
- Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế.
III. Thành lập ban nội dung và ban tổ chức
* Ở xã:
1. Ông:Lê Hoài Nam Chủ tịch UBND xã TBQL Khu tâm linh PV, Trưởng ban
2. Ông: Hoàng Văn Hùng        Phó chủ tịch UBND xã            P.Trưởng ban
3. Ông: Lê Văn Chung            Chủ tịch MTTQ xã                            Phó ban trực
4. Ông: Hoàng Văn Lương       Thủ nhang Phủ Vàng               Phó ban
5. Bà: Đỗ Thị Vân                   Công chức VHXH                             Ban viên trực
6. Ông: Nguyễn Hữu Khiêu               Xã đội trưởng                           Ban viên
7. Ông: Nguyễn Văn Đông      Trưởng công an xã                             Ban viên
8. Bà: Nguyễn Thị Thanh        Chủ tịch hội Phụ nữ                 Ban viên
9. Bà: Lương Thị Phương        BT Đoàn Thanh niên               Ban viên
10. Ông: Nguyễn Văn Hiệp      Công chức VPTK                    Ban viên
11. Bà: Nguyễn Thị Phượng    Công chức KTNS xã                Ban viên
12. Ông: Lê Ngọc Đỉnh            Chủ tịch Hội nông dân             Ban viên
13. Ông: Nguyễn Văn Vĩnh     Chủ tịch Hội CCB xã               Ban viên
14. Bà: Nguyễn Thị Ngân        CC VHXH (LĐ-TBXH)                    Ban viên
15. Ông: Cao Văn Quy            Đài truyền thanh xã                  Ban viên
* Mời tham gia Ban nội dung, ban tổ chức lễ hội.
1. Ông: Nguyễn Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy xã – CT.HĐND xã
2. Ông: Nguyễn Văn Hảo - Phó BT TT Đảng Uỷ
3. Bà: Hà Thị Thủy - PCT HĐND
4. Ông: Nguyễn Văn Tài – PCT UBND xã
* Ở thôn:
Ông, bà trưởng thôn – trưởng ban mặt trận thôn làm trưởng tiểu ban, các thành viên ban vân động xây dựng làng văn hoá, chi hội trưởng NCT, PN, CCB, đoàn TN, công an viên, tổ ANTT, thôn đội trưởng làm ban viên.
IV/ Địa điểm, thời gian, chương trình tổ chức lễ hội:
1. Địa điểm: Tại Khu tâm linh Phủ Vàng linh từ, thôn Đại Điền – xã Hoằng Xuân.
2. Thời gian tổ chức: 3 ngày từ ngày 20/4 đến 22/4/2023 (tức 01/3 đến 03/3 Quý Mão, thứ 5,6,7).
3. Chương trình:
3.1. Ngày 20/4/2023 (tức ngày 01/3/ ÂL)
* Buổi sáng:
- Từ 07h00 - 7h30: Công tác tổ chức đón tiếp lãnh đạo huyện, các xã, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các đại biểu và bà con nhân dân và khách thập phương.
- Từ 7h00 – 7h30: Cán bộ và nhân dân thôn Đại Điền rước kiệu và dâng lễ.
 (Lưu ý: Đề nghị các thôn chuẩn bị công tác rước kiệu, dâng lễ chu đáo, trang nghiêm, thành kính và đúng với thời gian quy định, để chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc được diễn ra đúng với kế hoạch).
- Từ 07h50 - 08h00: Ổn định tổ chức
- Từ 08h00 - 08h45: Chương trình văn nghệ chào mừng (5 tiết mục văn nghệ chào mừng).
- Từ 08h45 - 09h20: Chương trình Khai mạc của buổi lễ (có chi tiết cụ thể)
- Từ 09h20 - 9h40: Tiết mục Hầu đồng khai hội của cậu Hoàng Lương
- Từ 09h40 - 10h30: Lãnh đạo huyện, các xã, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các đại biểu và bà con nhân dân và khách thập phương dâng hương.(Thuyết minh viên giới thiệu, hướng dẫn cho du khách tham quan khu tâm linh Phủ Vàng).
* Buổi chiều:
+ Phần lễ:
- Từ 13h30 - 14h00: Đảng uỷ - HĐND – UBND – MTTQ, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, 5 trường học, Trạm y tế dâng hương.
- Từ 14h00 - 14h30: Cán bộ và nhân dân thôn Nghĩa Hương rước kiệu và dâng lễ.
- Từ 14h30 - 15h00: Cán bộ và nhân dân thôn Trà La dâng hương
- Từ 15h00 - 15h30: Cán bộ và nhân dân thôn Nga Phú I dâng hương
+ Phần hội:
- Từ 15h00 - 16h00: Tổ chức trò chơi “nhảy bao bố” do Đoàn TN phụ trách.
+ Trong các thời gian trên, xen kẽ có các Đội tế (Hiến tế).
* Buổi tối:
- Từ 19h30 - 22h00: chương trình giao lưu văn nghệ của 11 thôn văn hóa và các đơn vị xã khác đến giao lưu.
3.2. Ngày 21/4/2023 (tức ngày 02/3/ÂL)
* Buổi sáng:
+ Phần lễ:
- Từ 7h30 - 8h00: Cán bộ và nhân dân thôn Trà Sơn dâng hương
- Từ 8h00 - 8h30: Cán bộ và nhân dân thôn Xuân Phú dâng hương
- Từ 8h30 - 9h00: Cán bộ và nhân dân thôn Hữu Khánh dâng hương
- Từ 9h00 - 9h30: Cán bộ và nhân dân thôn Mỹ Cầu dâng hương
+ Phần hội;
 - Từ 9h30 - 10h30: Tổ chức trò chơi “nấu cơm thi” do Hội Phụ nữ đảm nhiệm
+ Trong các thời gian trên, xen kẽ có các Đội tế (Hiến tế).
* Buổi chiều:
+ Phần lễ:
- Từ 14h00 - 14h30: Cán bộ và nhân dân thôn Tân Khánh dâng hương
- Từ 14h30 - 15h00: Cán bộ và nhân dân thôn Kênh Thôn dâng hương
- Từ 15h30 - 16h00: Cán bộ và nhân dân thôn Nga Phú 2 dâng hương
+ Phần hội:
- Từ 15h00 - 17h00: Tổ chức trò chơi “Bịt mắt bắt vịt, hoặc bắt lươn, trạch” do Hội CCB phụ trách.
Trong các thời gian trên, xen kẽ có các Đội tế (Hiến tế).
* Buổi tối:
- Từ 19h30 - 22h00: Giao lưu văn nghệ 11 thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã.
3.3. Ngày 22/4/2023 (ngày 03/3/ÂL)
* Buổi sáng:
- Du khách thập phương thăm quan, chiêm bái và các bản hội hầu thánhMẫu
* Ngoài thời gian trên các tối ngày 01/3/AL đến 03/3/ÂL có các canh hầu.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Ban nội dung - Ban tổ chức
- Chuẩn bị các nội dung công tác dâng lễ; công tác tổ chức cho buổi khai mạc, bế mạc và các ngày tổ chức Lễ hội.
- Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trong các ngày tổ chức Lễ hội.
2. Ban quản lý - Thủ nhang Phủ Sở, các đơn vị phối hợp:
 - Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã. Ban quản lý - Thủ nhang Khu tâm linh Phủ Vàng linh từ thể chế xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang trí phông rạp loa đài, đồ lễ đảm bảo.
- Phát động ban hầu tự, nhân dân, học sinh tổng dọn vệ sinh môi trường, xung quanh Phủ vàng, khu tượng niệm liệt sỹ và tất cả các trục đường thôn, xã đảm bảo cảnh quan trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội. Thời gian phát động vào ngày 19/4/2023 là ngày 29/2/AL, (Đoàn thanh niên phối hợp với trường học vệ sinh môi trường khu vực trước, trong sau các trường học, trước trong công sở, khuôn viên khu vực Phủ Vàng. Các thôn huy động nhân dân thực hiện tại thôn).
- Các tổ chức; Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội CCB, tham gia các trò chơi phần hội chủ động xây dựng kế hoạch, thể lệ trò chơi do ban tổ chức quy định, tổ chức kêu gọi đoàn viên hội viên đến tham gia cổ vũ nhiệt tình, tạo phong trào trong hoạt động lễ hội nói riêng và các phong trào TDTT – VHVN trên địa bàn xã nói chung.
3. Các thôn văn hoá.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã Ban vận động xây dựng thôn văn hoá tổ chức hội nghị nhân dân, tuyên truyền kế hoạch UBND xã và thông báo thể chế kế hoạch của thôn để nhân dân, con em xa quê biết cung tín, ủng hộ sắm lễ, tổ chức dâng lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh theo thời gian quy định. (Mỗi thôn khi rước lễ phải có 12 lá cờ hội).
Tổ chức nhân dân trong làng tổng dọn vệ sinh môi trường toàn thôn và nhà văn hoá thôn để đảm bảo vệ sinh sạch, đẹp trong Lễ hội.
Các thôn, các trường học tổ chức tập luyện văn nghệ, mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục văn nghệ (hát + múa phụ họa). Các thôn, các cơ quan, đơn vị đăng ký tiết mục văn nghệ về UBND xã qua đ/c Đỗ Thị Vân – công chức VHXH vào ngày 05/4/2023. Để đ/c Vân tổng hợp và xây dựng chương trình. Lưu ý: Các tiết mục văn nghệ không được trùng nhau và nội dung, trang phục biểu diễn bài hát múa phải phù hợp với Đền, chùa. (Các tiết mục văn nghệ biểu diễn theo thứ tự bốc thăm).
* Đài truyền thanh xã: thường xuyên tuyên truyền về nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức Lễ hội Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại Khu tâm linh Phủ Vàng linh từ để cán bộ và nhân dân trong xã, con em xa quê biết tham gia lễ hội. Viết tin bài và đăng tin trên hệ thống truyền thanh toàn huyện để nhằm giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa của Khu tâm linh Phủ Vàng linh từ xã Hoằng Xuân để thu hút khách du lịch và khách thập phương biết đến chiêm ngưỡng và có lòng hảo tâm cung tiến….
VI. Kinh phí:
Kinh phí tổ chức lễ hội, UBND xã giao cho Thủ nhang Phủ Vàng chịu trách nhiệm bằng nguồn vốn xã hội hoá và báo cáo kết quả cụ thể cho UBND xã sau khi kết thúc lễ hội.
Các thôn tổ chức hội nghị nhân dân trong thôn vận động nhân dân con em xa quê phát tâm công đức kinh phí, vật chất để sắm lễ dâng Mẫu theo tình hình thực tế của thôn.
Kế hoạch này được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã. UBND xã giao cho ban quản lý, thủ nhang Khu tâm linh Phủ Vàng linh từ và trưởng ban vận động xây dựng thôn văn hóa bám kế hoạch, thể chế kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, cổ vũ cho lễ hội đúng nội dung và thời gian.
 
Nơi nhận:                                   
     - Phòng VHTT huyện (b/c);                                  - BTV Đảng ủy (b/c);
     - BQL Phủ Vàng (t/h);
     - Bí thư chi bộ, trưởng thôn: 11 thôn (t/h);
     - Trưởng ban xây dựng làng VH (t/h);
     - Hiệu trưởng 5 trường, trưởng trạm Y tế (t/h);
     - Lưu: VT.              
 
T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Hoài Nam