Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; tập trung triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

1.

Tổng giá trị sản xuất  đến năm 2025 đạt

525,3 tỷ đồng

2.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025         

67 triệu

 

- Cơ cấu kinh tế tương ứng

(21%, 45%, 34%)

3.

Sản lượng lương thực bình quân hàng năm

4.920 tấn

4.

Giá trị/ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến  năm 2025

155 triệu

5.

Tổng đàn gia súc, gia cầm hàng năm                             

51.000 con

6.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân năm                            

35 tấn

7.

Diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất

 

 

Nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025

35ha

8.

Số doanh nghiệp thành lập mới đến năm 2025                      

16 DN

9.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025

940.380 triệu đồng

10.

Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm               

15% trở lên

 

+ Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội

 

11.

XD trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

02 trường

12.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm             

70%

 

- Số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm

120 người trở lên

 

- Số lao động đi xuất khẩu hàng năm

10 LĐ trở lên

13.

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm                               

dưới 0,5%

14.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 

1,5%

15.

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025                           

98%

16.

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt        

100%

 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng                          

dưới 7%

17.

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm                           

95%

18.

Số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025

02 đơn vị

 

+ Các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới

 

19.

XD đường điện chiếu sáng công cộng đạt chuẩn đến 2025 

20km

20.

XD mới rãnh thoát nước khu dân cư có tấm đan đến năm 2025     

10km

21.

Vỉa hè làm mới đến năm 2025

2.500m2

22.

XD mới (bê tông hóa) đường GT nội đồng đến năm 2025   

0,7km

23.

XD mới, tu sửa hệ thống mương tưới tiêu đến năm 2025

10km

24.

XD mới, tu sửa các tuyến đường GT nông thôn xuống cấp đạt         

100%

 

    + Các chỉ tiêu về môi trường

 

25.

Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 

100%

 

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025 

85%

26.

Xã được công nhận xã An toàn thực phẩm  

 

27.

Rác thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đến năm 2025    

100% 

28.

Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025                                           

23%                                             

 

+ Các chỉ tiêu về ANTT

 

29.

Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn ANTT hàng đến năm 2025         

100%

 

+ Các chỉ tiêu về xây dựng đảng

 

30.

Tổng số đảng viên mới kết nạp đến năm 2025                                

30 đ/c

31.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm

90% trở lên

32.

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt

95% trở lên                     

33.

Đảng bộ, Chính quyền MTTQ, các đoàn thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. Các chương trình trọng tâm

       1. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

2. Chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung chỉ đạo tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, đưa nông nghiệp chất lượng cao vào sản xuất; ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, ngành nghề, sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; giảm tỷ lệ phát triển dân số. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo.  

3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là ở cấp ủy và người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, giám sát của HĐND, giám sát phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của UBND, đẩy mạnh cải cách hành chính. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

1. Về kinh tế

1.1. Nông lâm nghiệp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt trong nông nghiệp. Phát huy hiệu quả diện tích đất canh tác; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất; đưa các giống cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao, hợp thị hiếu người tiêu dùng; sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Viet gap; mở rộng, phát triển diện tích trồng cây ngô ngọt, cây ngô làm thức ăn chăn nuôi bò sữa. Tiếp tục quy hoạch chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, lúa - cá. Đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp toàn bộ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, gọi mời các doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích nhân dân đầu tư  mua sắm các phương tiện, máy cày bừa, máy gặt đập, máy cấy theo mô hình cơ giới hóa đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đổi mới mô hình hoạt động HTX dịch vụ để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp phát triển.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, chăn nuôi tập trung ở xa khu dân cư; phấn đấu có tổng đàn gia súc, gia cầm 51 nghìn con;.trọng tâm là phát triển đàn bò thịt, bò sinh sản; mở rộng phát triển và có chính sách hỗ trợ chăn nuôi đàn dê, ong mật, gà đồi để xây dựng thương hiệu theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tập huấn hướng dẫn thực hiện tốt quy trình về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Cải tạo diện tích, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản phấn đấu hàng năm đạt 35 tấn trở lên.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; tiếp tục trồng mới và chắm dặm diện tích rừng bị cháy đảm bảo môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khảo sát toàn bộ diện tích đồi rừng, lập quy hoạch chuyển đổi một số diện tích trồng cây lâm nghiệp sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu để nâng cao thu nhập từ lâm nghiệp.

      1.2. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại: Tạo điều kiện về mọi mặt cho nhân dân đầu tư phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp tạo ra được sản phẩm có chất lượng và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác học nghề, giới thiệu việc làm ở các công ty, doanh nghiệp và tư vấn xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Quan tâm chú trọng  phát triển doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách thông thoáng để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động có hiệu quả; ưu tiên những ngành nghề giải quyết nhiều lao động và ít ảnh hưởng đến môi trường. Tiếp tục thúc đẩy mở rộng và phát triển dịc vụ thương mại, đi đôi với phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Khuyến khích nhân dân mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ vật tư, hàng hóa phục vụ tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ vận tải.

1.3. Tài chính ngân sách: Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, khai thác có hiệu quả nguồn thu từ cấp QSD đất, các nguồn thu tại xã để có kế hoạch trả nợ vốn XDCB và xây dựng các công trình theo kế hoạch, phấn đấu hàng năm tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên so với dự toán Huyện giao. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể trong công tác xây dựng tài chính ngân sách. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, thực hành tiết kiệm.

1.4. Quản lý đất đai và tài nguyên môi trường

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chính sách về vệ sinh môi trường. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về đất đai, tài nguyên môi trường. Phấn đấu 100% rác thải sinh hoạt được thu gom chuyển ra khỏi địa bàn xã để xử lý theo quy định; áp dụng các biện pháp sinh học trong chăn nuôi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

1.5. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

          Xây dựng quy hoạch tổng thể về đất đai giai đoạn 2020- 2026  định hướng đến năm 2030. Xác định chương trình mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống mương tưới - tiêu, trường học, hệ thống thông tin, trạm y tế. Mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo môi trường sống văn hóa, văn minh ở nông thôn. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. Tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế chủ lực phù hợp với với điều kiện địa phương mang lại hiệu quả cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt dân chủ xã hội.

2. Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa; chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống truyền thanh, tăng cường hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến quần chúng nhân dân; phát động sâu rộng phong trào xây dựng nếp sống mới, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, làm chủ. Các làng văn hóa, các thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước, phát huy bản sắc làng văn hóa, nhằm kiềm chế phát sinh các tệ nạn xã hội.

Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện (cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn); thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm Học tập cộng đồng.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hệ thống công trình nhà tiêu tự hoại, sử dụng nước sạch, 100% thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường; Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe  ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về thực hiện chính sách Dân số -KHHGĐ, thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác nhân đạo từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Quốc phòng - an ninh

      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả lực lượng dân quân, dự bị động viên; triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp ủy Đảng, cơ quan quân sự; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, xử lý nghiêm đối với công dân không chấp hành Luật NVQS.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ ANTT thôn và các tổ ANXH, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, đủ sức giải quyết tại chỗ các tình huống xảy ra và các vấn đề an ninh nông thôn, đảm bảo tốt ANCT, TTATXH. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không để đơn thư vượt cấp.

4. Công tác xây dựng Đảng

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Phải luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong lãnh đạo, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng nhiệm vụ học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, công tác tư tưởng chính trị phải được thực hiện thường xuyên ngay từ chi bộ; đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục chính trị tư tưởng, trước hết là đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng. Tiếp tục Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

* Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên

Tiếp tục  nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ, giữ vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; coi trọng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; chăm lo phát triển đảng viên mới, làm tốt công tác quản lý đảng viên. Chú trọng việc đánh giá, phân loại cán bộ, chi bộ, đảng viên hàng năm; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra giám sát, giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng. Hàng năm Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm túc; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc không để nổi cộm phát sinh.

* Công tác dân vận

Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; phát huy tích cực vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong  thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt hòa giải, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân ngay tại cơ sở; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp dân.

          * Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng

          Thống nhất xây dựng Quy chế chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong đảng ủy phụ trách các chi bộ, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm để thực hiện. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTC ngày 6/7/2018 của BCH TW Đảng “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đảng và trong nhân dân.

 Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đảng trong phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị; làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng lãnh đạo trong thời gian tới sát với tình hình thực tế địa phương. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của đảng ủy. Tăng cường kiểm tra giám sát của đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí

          Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ việc phức tạp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức tham nhũng, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể trong lĩnh vực tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên; bồi thường giải phóng mặt bằng. Phát huy vai trò của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

          5. Xây dựng chính quyền

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, duy trì, cải tiến việc tiếp xúc cử tri theo hướng sát dân, trực tiếp với dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND.

 Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, đề cao kỷ luật hành chính, giữ vững trật tự kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành.

6. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, chấn chỉnh lề lối sinh hoạt, thu hút hội viên vào tổ chức hội. Tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức các phong trào thi đua với những hành động thiết thực, tập trung vào phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, phong trào  xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM.

Phát huy truyền thống của địa phương, với những thành tích đã đạt được và kinh nghiệm trong những năm qua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất và NQ Đại hội Đảng các cấp, xây dựng xã Hoằng Xuân thành một xã NTM nâng cao, vững về chính trị, giàu về kinh tế, văn minh trong văn hóa.

(Nguồn: Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu xã Hoằng xuân khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025)