Hoạt động của HĐND xã

HOẰNG HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Ngày 19/07/2021, tại trung tâm hội nghị huyện, Thường trực HĐND huyện Hoằng Hóa khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

HOẰNG HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Ngày 19/07/2021, tại trung tâm hội nghị huyện, Thường trực HĐND huyện Hoằng Hóa khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.